جایگاه تاریخی مجسمه درایران باستان تاپایان دوره صفوی

جایگاه تاریخی مجسمه درایران باستان تاپایان دوره صفوی

جایگاه تاریخی مجسمه درایران باستان تاپایان دوره صفوی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۷
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
هنر مجسمه سازی همچون سایر هنرها در دورههای تاریخی ایران دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. مجسمهسازی بهصورت پیکرههای گلی در ابعاد کوچک و نیز به شکل نقوش محکوک و نیمهبرجسته بر روی اشیاء که گاهی بهصورت حجم کاملاً برآمده از سطح هم دیده میشود، سابقهای دیرینه و مستمر در هنر ایران دارد. حجم مستقل نیز بهصورت غیرمستمر در دورههای تاریخی ایران پدید آمده است. مجسمه-سازی، در دوران اسلامی بنابر محدودیتها…