تناسب اندام

تناسب اندام

تناسب اندام

سلام خدمت دوستان و علاقه مندان تناسب اندام در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ي ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﺤﺮك ودر ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ،روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔﺮط ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ وزن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﯽ اﯾﺪه آل ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدي…