بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی

بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی

بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۱۲
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
در اثر اتصال قسمتهای جانبی زیردریایی به بدنهی اصلی آن ،گردابههایی به وجود میآیند که یکنواختی جریان را برهم زده و ویزگیهای نامطلوبی مانند تشکیل گردابه را به جریان میافزایند. گردابه هایی که در اثر اتصال برجک به بدنه یک زیردریایی به وجود میآیند، تاثیرچشمگیری بر غیر یکنواختی ویک زیردریایی در محل صفحه پروانه دارند. در تحقیق حاضر با استفاده از جریان سنج سیم داغ، میدان جریانگردابه ای ایجاد شده…

بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۸
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
امروزه مشتریان عمومی آب بر این باورند که وقتی شیرهای آب را باز میکنند آب سالم با فشار مناسب توسط یک سیستم توزیع آب دراختیارشان قرارخواهدگرفت. منظور ازمدلسازی شبکه، کاهش هزینههای سرمایهگذاری و نحوهی حرکت بهینهی جریان درشبکه برای حداقل کردن هزینههای متغیر است. به واسطهی اندازهی مسأله و پیچیدگی ترکیباتی، مسأله را به صورت عملی نمیتوان حل نمود. موضوع این مقاله، مینیممسازی هزینهی ناشی از مدل…

افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۷
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
فرونشست زمین به علت بهره برداری غیر مجاز آبهای زیر زمینی یکی از خخطرات زیست محیطی شدید در بسیاری از کشورهای جهان بحساب می اید .بطوریکه به یک مشکل در سطح جهان تبدیل شده است.به همین دلیل در این تحقیق به مساله افت تراز آبزیر زمینی و خسارات ناشی از آن پرداخته میشود.مدل مفهومی جریان آب زیر زمینی یک چهار چوب کیفی و متراکم است که داده ها بسته به هیدرولوژی زیر سطحی میتوانند تفسیر شوند.مدلسازی آب های…

Generalized Hohenberg-Kohn theorise

Generalized Hohenberg-Kohn theorise

Generalized Hohenberg-Kohn theorise

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۴
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
In this article we have generalized the HK theorems to the added presence of a uniform magnetic field. We have considered the cases of the interaction of the magnetic field with the orbital angular momentum and proved a one-to-one relationship between the external potentials {v(r),A(r)} and the nondegenerate ground state densities {ρ(r),j(r)}.
واژگان کلیدی
The Hohenberg-Kohn theorem, uniform magnetic field, orbital angular momentum…

Applications of the Density Functional Theory (DFT)

Applications of the Density Functional Theory (DFT)

Applications of the Density Functional Theory (DFT)

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۶
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
This article introduces density functional theory, starting from the ground-state theory and assuming a background in quantum mechanics and statistical mechanics. We review the foundations of density functional theory (DFT) by illustrating some of its key reformulations. The basics of DFT for thermal ensembles are explained, as are tools useful for analysis and development of approximations
واژگان کلیدی
The Hohenberg-Kohn theorem, Energies, analytic gradients, and true analytic frequencies….

استانداردهای نفت ایران (IPS)

استانداردهای نفت ایران (IPS)

استانداردهای نفت ایران (IPS)

استاندارد اجرا برای اعمال عایقهای حرارتی…

استانداردهای نفت ایران (IPS)

استانداردهای نفت ایران (IPS)

استانداردهای نفت ایران (IPS)

استاندارد اجرابرای پوشش داخلی…