اطلس دیاگرامهای فازی + فایل راهنما

اطلس دیاگرامهای فازی + فایل راهنما

اطلس دیاگرامهای فازی + فایل راهنما

اين نرم افزار مجموعه اي است از تعداد ١٠٦٧ دياگرام فازي فلزي دوتايي و ٣٠٠ دياگرام فازي سه تايي که از کتاب ASM Metals Handbook Vol. 3گردآوري شده است. و امکانات استخراج داده از دياگرامهاي فازي و محاسبات درصد جرمي وحجمي فازها، محاسبه ضريب توزيع در سيستمهاي انجماد دوتايي در آن موجود است . بعلاوه مي توان دادههاي نرم افزار را به صفحه گسترده Excel نيزexport کرد . …